TIẾNG VIỆT

Workshop Cắm Hoa Ikebana- Ngày 25/5

TIẾNG VIỆT

Lớp cắm hoa nghệ thuật Ikebana – Ngày 25 tháng 5 (Thứ Năm) (Lớp học chỉ 1 buổi)
Thời gian: Từ 13h – 15h
Phí tham gia: 300 yên
Có thể đăng ký tham gia từ ngày 25/4
Cách đăng ký: Gọi điện thoại/ Email/ Đăng ký trực tiếp

Tel:045-430-5670 / email:kohokulounge@yokohama.nifty.jp

いただいた個人情報は、本クラスのみに使用し、他では使用することはありません。