TIẾNG VIỆT

Buổi học viết Thư Pháp – 16/6

TIẾNG VIỆT

Buổi học viết Thư Pháp (1 buổi) sẽ được tổ chức vào ngày 16/6
Thời gian:13:00 – 15:00
Phí tham gia:100yen cho người nước ngoài

Các bạn có thể đăng ký tham gia bắt đầu từ ngày 16/5
ĐT:045-430-5670 / Email:kohokulounge@yokohama.nifty.jp