TIẾNG VIỆT

Workshop Thư Pháp – Ngày 22/6

TIẾNG VIỆT

Lớp học viết Thư Pháp vào ngày Thứ Năm – Ngày 22/6
Thời gian: 13h – 15h
Phí: 100 yên (người nước ngoài), 200 yên (người Nhật)
Có thể đăng ký tham gia trước ngày học 1 tháng
Tel:045-430-5670 / Email:kohokulounge@yokohama.nifty.jp