TIẾNG VIỆT

Lớp học Thư Pháp – Ngày 11/10

TIẾNG VIỆT

Thông tin về buổi học

Buổi học Thư Pháp – Ngày 11/10 (Thứ ba)
Thời gian:13h – 15h
Phí tham gia: 100 yên
Nhận đăng ký tại quầy/ qua điện thoại hoặc email:
Tel:045-430-5670 / email:kohokulounge@yokohama.nifty.jp