TIẾNG VIỆT

Buổi học cắm hoa Ikebana (26/5)

TIẾNG VIỆT

Buổi học cắm hoa nghệ thuật – Ikebana, lớp 1 buổi duy nhất vào ngày thứ Năm (26/5)
Thời gian:13h – 15h
Phí: 300yen đối với nngười nước ngoài
Nhận đăng ký tham từ ngày 26/4
Tel:045-430-5670 / email:kohokulounge@yokohama.nifty.jp

いただいた個人情報は、本クラスのみに使用し、他では使用することはありません。